Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Projekt EFS 2010

Email Drukuj PDF

Realizacja projektu systemowego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie

- kolejny etap szkoleń na 2010 rok dla osób bezrobotnych, niepracujących, korzystających z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej.

Spotkanie informacyjne

W dniu 25 maja 2010r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym". Beneficjenci otrzymali informacje na temat szkoleń i kursów oraz podpisali niezbędne dokumenty w realizacji projektu.

Rozpoczęcie treningu kompetencji i umiejętności społecznych

W dniu 28.05.2010r. rozpoczął się trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 12 osób biorących udział w projekcie: "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym". Trening odbył się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie, a zajęcia prowadziła psycholog Anna Wulkiewicz. Była to pierwsza część (5 godzin) 10-cio godzinnego szkolenia. Druga część spotkania (5 godzin) odbyła się w dniu 10.06.2010r. Warsztaty mają na celu wykształcenie umiejętności niezbędnych w poszukiwaniu zatrudnienia, takich jak :

- autoprezentacja,

- pogłębianie samoświadomości i akceptacji siebie,

- rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron,

- rozwijanie sztuki komunikowania się i rozwiązywania konfliktów,

- budowanie pozytywnej, wewnętrznej motywacji.

Warsztaty terenowe

W ramach aktywnej integracji 12-u beneficjentów projektu systemowego "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" wzięło udział w trzydniowych wyjazdowych warsztaach edukacyjno-integracyjnych.

W dniach 4-6 czerwca 2010 roku zorganizowano i sfinansowano zajęcia o charakterze aktywizacyjnym, a w szczególności wspierające aktywizację zawodową i zdrowotną. Zrealizowano zaplanowane dwa bloki zajęciowe - 8 godzin z psychologiem i 8 godzin z doradcą zawodowym. Dodatkowo wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z możliwości zwiedzenia ciekawych miejsc, takich miejscowości jak Sandomierz, Wieliczka, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków.

Szkolenie wyjazdowe miało na celu integrację i uatrakcyjnienie uczestnictwa w projekcie.

 

Dnia 10.06.2010r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie Kierownik Szkoły Kształcenia Kierowców przedstawił 6-ciu uczestnikom projektu współfinansowanego ze środków EFS zasady udziału w kursach i omówił program szkoleniowy.

 

Kursy zawodowe w ramach projektu

"Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym"

W czerwcu uczestnicy projektu w celu zwiększenia poziomu kwalifikacji rozpoczęli uczestnictwo w kursach zawodowych.

W dniach od 10 do 23 czerwca trzech beneficjentów projektu systemowego "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" uczestniczyło w kursie "Kierowca, operator wózków jezdniowych". Uczestnicy zakończyli kurs egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz uzyskali zaświadczenia uprawniające ich do prowadzenia i obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz zasilanych gazem. Kursanci opanowali wiedzę z zakresu budowy i zasad działania różnych typów wózków, oraz praktyczną i bezpieczną wymianę butli gazowych w wózkach napędzanych paliwem propan-butan. Na zajęciach praktycznych odbywających się zgodnie z zachowaniem bezpieczeństwa pracy uczestnicy trenowali umiejętności samodzielnego prowadzenia oraz manewrowania osprzętem wózka. Kurs prowadzony był przez Szkołę Kierowców "Grzegorz" i obejmował 67 godzin nauczania.

 

 

 

Szkoła kierowców "Grzegorz" przeprowadziła również kurs "Prawo jazdy" kat B. Szkolenie obejmowało 30 godz. zajęć teoretycznych i 30 godz. zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzone były w Systemie Profesjonalnego Szkolenia, a kursanci mieli zapewnioną najlepszą jakość materiałów oraz najwyższy poziom świadczonych usług. Kurs miał na celu przygotowanie praktyczne i teoretyczne uczestników do zdania egzaminu państwowego i uzyskanie uprawnień do kierowania samochodem. Wszystkie trzy uczestniczki projektu pozytywnie zdały egzamin wewnętrzny i złożyły dokumenty do zdania egzaminu państwowego. Zdobyte uprawnienia pomogą zwiększyć mobilność uczestniczkom projektu, szczególnie ważną ze względu na zamieszkanie na terenach wiejskich oraz zwiększą szanse na aktywne uczestnictwo w rynku pracy.

 

 

 

 

W dniu 29 czerwca rozpoczął się kurs "Podstawy obsługi komputera" Na 40- sto godzinnym szkoleniu uczestniczka zdobywała wiedzę związaną z obsługą komputera. Uczyła się pracować z edytorem tekstu (redagowanie i formatowanie dokumentów, stosowanie tabulatorów, tworzenie tabel itp.), poznawała podstawowe zadania arkusza kalkulacyjnego oraz ćwiczyła umiejętności w zakresie obsługi Internetu. Kurs prowadzony był przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego "Profesja".

 

 

Uczestnictwo w projekcie realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie pn. "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" umożliwiło wszystkim dwunastu jego uczestnikom skorzystanie ze szkolenia "Pierwsza pomoc przedmedyczna". Celem szkolenia było zapoznanie z zasadami pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz przygotowanie do udzielenia takiej pomocy w razie wypadku. W obecnych czasach wiedza taka potrzebna jest nie tylko osobom zatrudnionym i poszukującym pracy ale wszystkim obywatelom uczestniczącym w życiu społecznym.

 

 

 

 

W lipcu dwie uczestniczki zdobywały wiedzę na kursie: "Bukieciarz - florysta". Celem szkolenia było opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie pielęgnacji żywych i ciętych roślin, utrwalanie roślin różnymi metodami, oraz poznawanie zasad i technik wykonywania wiązanek i dekoracji okolicznościowych. Kurs prowadzony był przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego "Profesja". Szkolenie obejmowało 90 godz. nauczania (w tym 70 godz. ćwiczeń praktycznych) uwzględniając najnowsze trendy w bukieciarstwie.

 

 

 

 


Na przełomie lipca i sierpnia 3 uczestniczki projektu zdobywały wiedzę i umiejętności na kursie "Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci". Szkolenie obejmowało 110 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych i składało się z trzech modułów. Celem pierwszej części szkolenia było m.in. opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie anatomii i fizjologii człowieka, znajomości oraz właściwego stosowania środków i surowców kosmetycznych, ustalania i wykonywania odpowiedniego zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej, wykonywania masażu oraz zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.

W drugiej części uczestniczki poznawały zasady i techniki profesjonalnych metod przedłużania, modelowania i zdobnictwa paznokci kolorowymi żelami, akrylami i innymi materiałami stosowanymi w kosmetyce.

Uzupełnieniem szkolenia było poznawanie technik profesjonalnego wizażu.

Kurs odbywał się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego "Profesja" i prowadzony był przez wysokiej klasy specjalistów. Uczestnicy mieli zapewnione niezbędne materiały szkoleniowe oraz środki kosmetyczne do zajęć praktycznych. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu.

Uczestnictwo w projekcie umożliwiło dwóm beneficjentkom uzupełnienie kwalifikacji zawodowych na kursie "Obsługa kas fiskalnych". Coraz bardziej powszechna fiskalizacja sprzedaży wymaga od pracowników znajdujących zatrudnienie w handlu i usługach umiejętności posługiwania się kasami fiskalnymi. Szkolenie obejmowało 20 godz. podczas których poznawano przepisy regulujące zastosowanie kas fiskalnych, podstawowe funkcje kasjerskie oraz ćwiczono umiejętności w zakresie programowania tych urządzeń.

W drugiej połowie sierpnia czworo uczestników zdecydowało się na udział w kursie "Sprzedawca magazynier z obsługą kasy fiskalnej". Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do pracy w placówkach handlowych w charakterze magazynierów i kasjerów przy użyciu urządzeń komputerowych i kas fiskalnych. Kursanci zdobywali umiejętności praktyczne z obsługi kas fiskalnych jak również zdobywali wiedzę z zakresu podstaw towaroznawstwa, gospodarki magazynowej, wypełniania dokumentów handlowych oraz prawa gospodarczego w handlu. Szkolenie było bardzo istotne ze względu na to iż trojez pośród uczestników wcześniej ukończyło kurs "Kierowca, operator wózków jezdniowych".

Uzyskane kwalifikacje zwiększą perspektywy zatrudnienia w handlu, zwłaszcza iż rozwijająca się w ostatnich latach sieć placówek handlowych oraz konkurencja między nimi w walce o klienta wymaga od pracowników odpowiednich kwalifikacji zawodowych, których potwierdzenie w postaci zaświadczeń i certyfikatów uzyskali nasi podopieczni.

Jeden z uczestników projektu zadeklarował udział w kursie "ABC przedsiębiorczości'. Szkolenie miało na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne do zakładania i prowadzenia własnej firmy. Uczestnik zapoznał się z zasadami rozliczania podatków oraz dokumentacją związaną z ZUS. Poznawał podstawy księgowości w prowadzeniu własnej działalności oraz uczył się wykorzystywać komputerowe programy księgowo - finansowe.

Kurs prowadzony był przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego 'Profesja" i obejmował 40 godz. szkolenia zarówno teoretycznego jak i praktycznego.

 

 

Ostatnim szkoleniem przeprowadzonym w ramach aktywnej integracji był kurs "Fryzjer stylista z elementami wizażu" w którym zadeklarowały swój udział dwie uczestniczki projektu. Szkolenie prowadzone było przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego"Profesja" i skierowane było do osób chcących rozpocząć pracę w zawodzie fryzjera. Celem kursu było opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu technik i technologii stosowanych we fryzjerstwie, doboru i stosowania odpowiednich materiałów i środków pielęgnacyjnych, podstawowych zasad stylizacji fryzury, sposobów i technik strzyżenia, modelowania i farbowania włosów, poznanie podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa oraz przepisów prawa działalności salonu fryzjerskiego. Uczestniczki skorzystały ze 120 godz. szkolenia zarówno teoretycznego, jak i praktycznego, po czym uzyskały certyfikaty i zaświadczenia ukończenia kursu.

 

 

 

 

 

Druga edycja projektu zakończona

Seminarium podsumowujące realizację projektu "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym"

W dniu 29 października  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu systemowego "Poprawa warunków życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" w Gminie Prażmów. Była to druga edycja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był  od 01.04.2010r do 31.10.2010r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

 

Na seminarium zaproszeni zostali przedstawiciele tutejszych władz: Wójt Gminy Prażmów Pan Sylwester Puchała, Zastępca Wójta Pani Małgorzata Maciejewska-Pietrucha, Przewodniczący Rady Gminy Pan Witold Balikowski, Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Rzepińska, przedstawiciele firm przeprowadzających kursy: Dyrektor Firmy Profesja Pani Iwona Wiśnik, Kierownik Szkoły Kształcenia Kierowców Pan Grzegorz Długoszewski oraz pracownicy GOPS i uczestnicy projektu.

 

Pani Kierownik GOPS omówiła etapy realizacji projektu oraz przedstawiła osiągnięte rezultaty i  zastosowaną metodologię pracy z uczestnikami projektu.

Wartość projektu w bieżącym roku wyniosła 96.856,64zł z czego:

-  89,5%  to kwota dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-  10,5% to środki pochodzące z budżetu gminy Prażmów.

 

Głównym celem projektu było zaktywizowanie społeczne i zawodowe osób korzystających z pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej i jednocześnie nieaktywne zawodowo. Beneficjentami ostatecznymi projektu była 12-osobowa grupa osób (8 kobiet i 4 mężczyzn) podejmująca działania w celu przezwyciężenia swojej trudnej sytuacji życiowej.

 

Podczas realizacji projektu podpisano 12 kontraktów socjalnych i zrealizowano wszystkie zamierzone działania w ramach aktywnej integracji. Uczestnicy projektu skorzystali z instrumentów edukacyjnych: ukończyli 10 rodzajów kursów szkoleniowych: Pierwsza pomoc przedmedyczna -12 osób, Podstawy obsługi komputera - 1 osoba, Fryzjer stylista z elementami wizażu - 2 osoby, Bukieciarz- florysta - 2 osoby, Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci - 3 osoby, Sprzedawca magazynier z obsługą kasy fiskalnej - 3 osoby, Obsługa kasy fiskalnej - 2 osoby, ABC Przedsiębiorczości - 1 osoba, Prawo jazdy kat B - 3 osoby, Kierowca operator wózków jezdniowych - 3 osoby. Poprzez aktywizację zawodową uczestnicy uzyskali wsparcie doradcy zawodowego. Wszyscy w ramach aktywizacji zdrowotnej uzyskali wsparcie w postaci poradnictwa psychologicznego. Odbył się trzydniowy wyjazd integracyjno- edukacyjny z psychologiem i doradca zawodowym oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych.

 

Wójt Gminy Pan Sylwester Puchała podziękował wszystkim osobom biorącym udział w realizacji projektu i życzył dalszych sukcesów.

Zastępca Wójta Gminy Pani Małgorzata Maciejewska-Pietrucha wręczyła wszystkim uczestnikom zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające uczestnictwo i ukończenie kursów, oraz podziękowała wszystkim za współpracę.

Głos zabrali również przedstawiciele firm prowadzących kursy. Gratulowali sukcesów i zachęcali do współpracy, zwłaszcza iż niektórzy uczestnicy już zaczęli wykorzystywać nowe kompetencje i umiejętności zawodowe na rynku pracy.

Możliwość wystąpienia i wyrażenia własnych opinii mieli również uczestnicy projektu. Dzielili się wrażeniami, chwalili sukcesami a w podziękowaniu wręczyli organizatorom kwiaty.

 

W ramach promocji projektu wszyscy uczestnicy dostali drobne upominki,  a zgodnie z działaniem Przykłady dobrych praktyk EFS przygotowano skromny poczęstunek w formie słodyczy, zimnych napojów oraz serwisu kawowego.


Opracowała Wioletta Grochala

 

Szukaj

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie czynne są numery telefonów:

Kierownik, Księgowość, Fundusz Alimentacyjny
22 727 05 26

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze PROGRAM 500+
22 736 19 56

Pomoc Społeczna
22 727 42 67

Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz

marzec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama