Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska: pracownika socjalnego

Email Drukuj PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie

ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska:

pracownika socjalnego

 1. I. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 2. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie, ul. Czołchańskiego 17, 05-505 Prażmów.
 3. III. Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba, która:

1) jest obywatelem polskim,

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

6) posiada wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj,:

▪ posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

▪ ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub

▪ do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczną, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

7) wykaże się znajomością przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kodeksu podstępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

IV.        Wymagania dodatkowe:

1)  mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,

2) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,

terminowość,

3) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, samodzielność, odporność na stres,

odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,

4) dobra znajomość obsługi komputera,

5) umiejętność analizy dokumentów,

6) prawo jazdy kat. B.

V.          Zakres wykonywanych zadań:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1) praca socjalna,

2) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych, 3) przygotowywanie decyzji administracyjnych,

4) zakładanie akt osobowych świadczeniobiorców,

5) archiwizacja dokumentów,

6) sporządzanie i analiza sprawozdań,

7) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z

pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

8) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych

osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące

przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w

realizacji tych zadań,

9) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa

dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe

instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w

uzyskiwaniu pomocy,

10) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

11) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w

zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

12) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania

patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

13) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową

oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji

takich osób i rodzin,

14) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu

regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie

jakości życia,

15) praca w programie komputerowym POMOST .

 

VI.         Wymagane dokumenty:

1) podpisany własnoręcznie życiorys – CV z opisem pracy zawodowej,

2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny – z wyszczególnieniem o jakie stanowisko

kandydat się ubiega,

3) kopia/kopie dokumentu/ów potwierdzającego/ych wymagane wykształcenie,

4) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz inne posiadane

kwalifikacje,

5) oświadczenie własne kandydata o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na

proponowanym stanowisku,

6) podpisane oświadczenie własne, że kandydat:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b) korzysta z pełni praw publicznych;

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) posiada obywatelstwo polskie.

VII.      Termin i miejsce złożenia dokumentów aplikacyjnych:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do 30.07.2019 r. do godziny 15.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie ul. Czołchańskiego 17, 05-505 Prażmów (decyduje data wpływu) lub pocztą. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII.        Informacje dodatkowe:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap - obejmował będzie sprawdzenie dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym

i zostanie przeprowadzony bez udziału kandydatów,

II etap - obejmował będzie:

1) przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami,

2) dokonanie oceny kandydatów oraz ogłoszenie wyników naboru.

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie, ul. Czołchańskiego 17, 05-505 Prażmów.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zm. (RODO).

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.

4. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje skarga do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Prażmowie .

Prażmów, dn. 03.07.2019                                                                                        wz Kierownika GOPS

 

 

Punkt Konsultacyjny Nieczynny

Email Drukuj PDF

Od lipca 2019 nie będą świadczone usługi psychiatry

 

Od dnia 1 lipca 2019r.

Punkt Konsultacyjny

Nieczynny

Przewodnicząca GKRPA

w Prażmowie

 

Nowy okres zasiłkowy

Email Drukuj PDF

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

tel. 22 736-19-56

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r. można składać:

od 1 lipca br. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: empatia.mrpips.gov.pl,
 • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: PUE ZUS,
 • systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi

od 1 sierpnia br. drogą tradycyjną – papierową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie od godz. 8.00 do godz. 15.30.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

WAŻNE!

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca lub 1 sierpnia 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie:

 • od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31.10.2019 r.;
 • od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30.11.2019 r.;
 • od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31.12.2019 r

ŚWIADCZENIE „DOBRY START” 300+

tel. 22 736-19-56

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”
w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 można składać:

od 1 lipca br. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: empatia.mrpips.gov.pl,
 • systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi

od 1 sierpnia br. drogą tradycyjną – papierową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie od godz. 8.00 do godz. 15.30.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada!

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” w terminie:

 • od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r., ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30.09.2019 r.;
 • od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.11.2019 r., ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata tego świadczenia następuje w terminie  maksymalnie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

ŚWIADCZENIE RODZINNE

tel. 22 736-19-56

 

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2020 r można składać:

od dnia 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną –  papierową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie od godz. 8.00 do godz. 15.30.

Ponadto od dnia 1 lipca 2019 r. wnioski można składać także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: empatia.mrpips.gov.pl
 • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: PUE ZUS
 • elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP
 • systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi.

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego w terminie:

 • od dnia 01.08.2019r. do dnia 31.08.2019r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30.11.2019r.;
 • od dnia 01.09.2019r. do dnia 31.10.2019r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.12.2019r.;
 • od dnia 01.11.2019r. do dnia 31.12.2019r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 29.02.2020r.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

tel. 22 727-05-26

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. można składać :

od dnia 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną –  papierową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie od godz. 8.00 do godz. 15.30.

Ponadto od dnia 1 lipca 2019 r. wnioski można składać także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: empatia.mrpips.gov.pl
 • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: PUE ZUS
 • elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP
 • systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi.

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie:

 • od dnia 01.08.2019r. do dnia 31.08.2019r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.10.2019r.;
 • od dnia 01.09.2019r. do dnia 30.09.2019r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30.11.2019r.;
 • od dnia 01.10.2019r. do dnia 31.10.2019r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje  do dnia 31.12.2019r.;
 • od dnia 01.11.2019r. do dnia 30.11.2019r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.01.2020 r.;
 • od dnia 01.12.2019r. do dnia 31.01.2020r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje  do dnia 29.02.2020r.

 

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie.

 

 

 

Kolonia letnia profilaktyczna w miejscowości Milówka w terminie 22 – 31.07.2019r. (10 dni)

Email Drukuj PDF

Kolonia letnia profilaktyczna
w miejscowości Milówka w terminie 22 – 31.07.2019r. (10 dni)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie informuje, iż  wszystkie osoby, które złożyły karty zgłoszeniowe zostały zakwalifikowane na kolonię.

Całkowity koszt wynosi 849,00 zł:

 • 100,00 zł kosztów dofinansuje Wójt Gminy Prażmów ze środków
  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • 749,00 zł wynosi odpłatność rodziców/opiekunów prawnych/ uczestników kolonii.

Dofinansowanie w kwocie 100,00zł dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Prażmów.

Ilość uczestników kolonii – 50 osób.

 

Wpłaty za kolonię należy dokonać na rachunek nr 98 8008 1018 2001 0030 4847 0002
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie

przelewem lub w kasie Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Gminy Prażmów
do 30 maja 2019 r (czwartek).

Wypełnione karty kwalifikacyjne po dokonaniu wpłaty za kolonię należy składać
do 30 maja 2019r. (czwartek).

W przypadku rezygnacji opłata za kolonię może być zwrócona w 100%  wyłącznie w sytuacji gdy w miejsce osoby rezygnującej zostanie zapisany inny uczestnik.

 

W załączeniu:

 1. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku
 2. Niezbędnik kolonisty

 

Dokładne miejsce zbiórki oraz godzinę wyjazdu podamy do 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku na stronie internetowej GOPS Prażmów:
www.gops-prazmow.pl lub tel.22 727 05 26

Wszelkie informacje można uzyskać po numerem telefonu 22 727 05 26
lub na stronie www.gops-prazmow.pl.

 

Kolonie Milówka

Email Drukuj PDF

 

W związku z rezerwacją  kolonii  z programem profilaktycznym od 22 lipca do 31 lipca 2019 roku

/10 dni/ w miejscowości Milówka ,GOPS Prażmów prosi o dokonanie zgłoszenia na  załączonym formularzu.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub złożyć osobiście w siedzibie GOPS Prażmów  ul. Czołchańskiego 17.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie  01 - 12.04.2019r. w godz.8:00 - 15:30.

Ilość miejsc ograniczona -90 osób.

 

FORMULARZ

Koszt kolonii  849zł.  Istnieje możliwość dofinansowania  z GKRPA.

 

TERMINY WYDAWANIA PACZEK

Email Drukuj PDF

TERMINY WYDAWANIA PACZEK

Z BŻ ZA MIESIĄC LUTY 2019R.

- 26.02.2019- g. 09:00-15:00

- 27.02.2019- g. 09:00-15:00

- 28.02.2019- g. 09:00-15:00

- 01.03.2019- g. 09:00-15:00

 


Strona 6 z 17

Szukaj

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie czynne są numery telefonów:

Kierownik, Księgowość, Fundusz Alimentacyjny
22 727 05 26

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze PROGRAM 500+
22 736 19 56

Pomoc Społeczna
22 727 42 67

Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz

październik 2020
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama