Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie poszukuje osoby na stanowisko Opiekun/Opiekunka

Email Drukuj PDF

 

do wykonywania usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie poszukuje, w ramach usług opiekuńczych,

opiekuna/opiekunki w celu zatrudnienia na umowę zlecenie - zgodnie z zapotrzebowaniem

wynikającym ze środowiska tj. zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami podopiecznych .

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

WYMAGANIA DODATKOWE

1. umiejętność skutecznego komunikowania się,

2. umiejętność organizowania pracy w domu chorego,

3. samodzielność,

4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

5. prawo jazdy kat. B i własny samochód lub inny środek lokomocji – praca na terenie całej gminy

Prażmów – dojazd do i ze środowisk we własnym zakresie,

6. doświadczenie w pracy opiekuna/opiekunki osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej.

PREFEROWANE CECHY OSOBOWOŚCIOWE KANDYDATA

a) empatia

b) komunikatywność

c) odpowiedzialność

d) kreatywność

e) obowiązkowość

f) rzetelność

g) zaangażowanie i odporność na stres

h) uczciwość.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ

W toku codziennego kontaktu z chorymi opiekun/opiekunka dba o ich stan zdrowia i zaspakaja

podstawowe potrzeby życiowe, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w

miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w szczególności:

 1. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 2. pomoc w robieniu zakupów
 3. pomoc w sporządzaniu posiłków
 4. pomoc w czynnościach higienicznych
 5. pomoc w utrzymaniu czystości otoczenia

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. cv,
 2. dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (m.in. kserokopie świadectw pracy,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje)
 4. oświadczenie o niekaralności, i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie
 5. karne,
 6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,
 7. oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o następującej treści:

Wyrażam   zgodę   na   przetwarzanie   moich   danych   osobowych   zawartych   w   mojej

aplikacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie, ul. Czołchańskiego

17, 05-505 Prażmów na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Oferty oraz wymagane dokumenty należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Prażmowie w godzinach  8.00 do 15.30 lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Czołchańskiego 17, 05-505 Prażmów w zamkniętej kopercie  do dnia 30.09.2020r. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. GOPS zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata bez podania przyczyny. Dodatkowych informacji o naborze na w/w stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu 22 727 05 26

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Od osoby wyłonionej w drodze naboru przed przyjęciem do pracy wymagane będą oryginały w/w

dokumentów do wglądu.

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK) informuje o dalszej realizacji programu świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

Email Drukuj PDF

Program będzie realizowany w zakresie Modułu III polegającego na: świadczeniu usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osobyw związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji i dietetyki.

Dla świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji dietetyki, ustala się limit 40 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/ osobą niepełnosprawną.

W powiecie piaseczyńskim opieka wytchnieniowa jako  specjalistyczna pomoc, będzie realizowana przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK).

Wsparcie będzie udzielane na terenie domu osoby zgłoszonej lub na terenie POIK w Górze Kalwarii, Piasecznie lub w Mrokowie, a w razie potrzeby także na terenie placówek pomocy społecznej zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania danej osoby, lub on-line.

 

 

 

Rekrutacja ŚDS

Email Drukuj PDF

 

 

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW - INFORMACJA DLA RODZICÓW

Email Drukuj PDF

 

 

Jakie warunki należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w wypoczynku   dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ?

 1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004r.
 2. co najmniej jedno z Rodziców (prawnych Opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska.

Uwaga: Rodzic/Opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wakacji (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem kolonii).

 

Więcej…
 

Aktualności

Email Drukuj PDF

Wnioski

I. Świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START (aktualizacja na 16. 06. 2020 r. - zmiany niemerytoryczne, tj niewynikające ze zmian prawnych)
 2. 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU (bez zmian)
 3. 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO – SW-1 (bez zmian)
 4. 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO – SW-1z n (bez zmian)

II. Świadczenie wychowawcze - wzór wniosku obowiązujący od 1 lipca 2019 r.

III. Zasiłek rodzinny

 1. 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (aktualizacja na 19. 06. 2020 r. - zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych)
 2. 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych)

IV. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

 1. 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych)
 2. 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (aktualizacja na 16.06.2020 r. – zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych)
 3. 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych)
 4. 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY (bez zmian)
 5. 5. Zaświadczenie lekarskie

V. Zasiłek pielęgnacyjny

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO (aktualizacja na 16. 06.2020 r. – zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych)

VI. Specjalny zasiłek opiekuńczy

 1. 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO (aktualizacja na 16.06.2020 r. – zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych)
 2. 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO (aktualizacja na 16. 06.2020 r. – zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych)
 3. 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (aktualizacja na 16. 06. 2020 r. - zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych)
 4. 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY (bez zmian)
 5. 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM (bez zmian)

VII. Świadczenie pielęgnacyjne

 1. 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO (aktualizacja na 16.06.2020 r. – zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych)
 2. 2. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO (aktualizacja na 16.06.2020 r. – zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych)

VIII. Świadczenie rodzicielskie

 1. 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO (aktualizacja na 16.06.2020 r. – zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych)

IX. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"

 1. 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem" (bez zmian)

X. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 1. 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (aktualizacja na 16.06.2020 r. – zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych)
 2. 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (aktualizacja na 16. 06.2020 r. – zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych)
 3. 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C,ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych)
 4. 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY (bez zmian)
 5. 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW (aktualizacja na 16.06.2020 r. – zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych)
 6. 6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY (bez zmian)
 7. 7. WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW (aktualizacja na 16. 06. 2020 r. – zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych)

Komunikat dla Świadczeniobiorców 500+

Od 1 Lipca 2020 r. rozpoczyna się nowy okres przyjmowania wniosków. Nie dotyczy to świadczeń wychowawczych tzw. 500+, ponieważ świadczenia zostały przyznane do 31 maja 2021 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane dopiero od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021.

Nowy okres świadczeniowy 2020/2021

Nowy okres świadczeniowy 2020/2021 w GOPS Prażmów dla świadczenia Dobry Start 300+, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW:
od 1 lipca 2020 r. –
tylko forma elektroniczna
od 1 sierpnia 2020 r. –
nadal forma elektroniczna i możliwość formy papierowej

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTALE: EMP@TIA, ePUAP, BANK.
ponieważ:
- można je wysłać z dowolnego miejsca,
- bez przychodzenia do Ośrodka,
- bez oczekiwania w kolejce,
- wykazujemy w ten sposób troskę o zdrowie swoje i innych osób.


Wnioski w formie papierowej przyjmuje:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie, ul. Czołchańskiego 17:

 • od sierpnia 2020 r.
  poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 16:00
ŚWIADCZENIE DOBRY START 22/736 19 56

Terminy wypłat 300+:

 • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo
  w sierpniu 2020 r. - wypłata do 30 września 2020 r.;

 • wnioski złożone od 1 września do 30 listopada 2020 r. - wypłata w terminie
  2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wnioski złożone po 30 listopada 2020 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacje o przyznaniu świadczenia dobry start wysyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej przez tut. Ośrodek.

ZASIŁEK RODZINNY 22/736 19 56

Wnioski o zasiłek rodzinny złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo sierpniu 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 30 listopada 2020 r.;

 • we wrześniu i w październiku 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 grudnia 2020 r.;

 • w listopadzie i w grudniu 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 28 lutego 2021 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć do  30 listopada br.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2019/2020, zasiłek rodzinny jest przyznany do 31 października 2020 r.

ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE 22/727 05 26

Wnioski o świadczenie alimentacyjne złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo sierpniu 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 października 2020 r.;

 • we wrześniu 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 30 listopada 2020 r.;

 • w październiku 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 grudnia 2020 r.;

 • w listopadzie 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 stycznia 2021 r.;

 • w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 28 lutego 2021 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października 2020 r.

UWAGA

Ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W okresie świadczeniowym 2020/2021 wynosi ono 900 zł na osobę w rodzinie. Ponadto, podobnie jak w świadczeniach rodzinnych, wprowadzono zasadę przyznawania świadczeń w systemie „złotówka za złotówkę”.


Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2019/2020, świadczenie alimentacyjne jest przyznane do 30 września 2020 r.


Składane wnioski na każde świadczenie muszą być wypełnione i kompletne
z wymaganymi załącznikami oraz z następującymi informacjami:

 • numer rachunku bankowego, na który mają wpływać świadczenia;

 • aktualny adres poczty elektronicznej, który jest niezbędny do przesłania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start;

 • numer telefonu, który jest niezbędny do przesłania SMS z informacją o odbiorze decyzji na pozostałe świadczenia.

O zmianach oraz istotnych informacjach, które ułatwią nasze wzajemne kontakty będziemy na bieżąco informować na stronie www.gops-prazmow.pl

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW 500+

Od 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się nowy okres przyjmowania wniosków. Nie dotyczy to świadczeń wychowawczych tzw. 500+ ponieważ świadczenia zostały przyznane do 31 maja 2021 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane dopiero od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

 


Strona 3 z 19

Szukaj

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie czynne są numery telefonów:

Kierownik, Księgowość, Fundusz Alimentacyjny
22 727 05 26

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze PROGRAM 500+
22 736 19 56

Pomoc Społeczna
22 727 42 67

Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz

luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama